ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Για την εγγραφή σας στο Σύλλογο απαιτούνται:
α) αίτηση εγγραφής (έντυπο θα βρείτε στα γραφεία του συλλόγου)
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) 15 € ετήσια συνδρομή
δ) μία (1) φωτογραφία για την έκδοση κάρτας μέλους (για τα παιδιά εκδίδεται κάρτα μέλους έως την ηλικία των 25 ετών)

Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Δ Η Μ Ο Σ  Χ Α Λ Κ Ι Δ Ε Ω Ν  Από το πρακτικό Νο 28/ 2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας Αριθμ. αποφ. 391/ 2016  :

 σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/06) και με την 120/2011 παραγρ.ΙΙ ορίστηκε το πλαίσιο (κατηγορίες δικαιούχων, όροι και τηρούμενη διαδικασία) για τις ακόλουθες κατηγορίες πολιτών : 1. αναπηρία α) νεφροπαθείς με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και β) ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας άνω 80% 2. απόρους Δημότες και 3. πολυτέκνους, όλες οι ανωτέρω κατηγορίες τυγχάνουν την πλήρη απαλλαγή των επιβαλλόμενων των Δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού. Η παρ.3 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/06) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21/21.02.2016 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:«Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α' 29), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου.

Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής. Η επίπτωση στα έσοδα του Δήμου που προκύπτει από τη λήψη της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας αποτυπώνεται υποχρεωτικά και λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους εφαρμογής της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα ». Β2. Κατηγορίες πολιτών (σύμφωνα με τα ανωτέρω) : 1η κατηγορία: άποροι 2η κατηγορία: πολύτεκνες οικογένειες 3η κατηγορία: άτομα με αναπηρία 4η κατηγορία: τρίτεκνες οικογένειες 5η κατηγορία: μονογονεϊκές οικογένειες 6η κατηγορία: μακροχρόνια άνεργοι 7η κατηγορία: άτομα ή οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας
Η απόδειξη της ιδιότητας των ανωτέρω θα γίνεται με βάση τη κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα : 

4. Η ιδιότητα του τρίτεκνου αποδεικνύεται με πρόσφατο  πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ενδιαφερομένου ή  αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής. (άρθρο 3 Ν.3454/06), Βεβαίωση Τριτεκνίας .

Τρίτεκνος θεωρείται ο γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

Δικαιολογητικά κατάθεσης : 
Οι δικαιούχοι της ανωτέρω μείωσης αφορούν τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για τους χώρους οίκησή τους της κυρίας μονίμου κατοικίας τους που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Χαλκιδέων και θα προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου πλέον του αντίστοιχου αποδεικτικού ιδιότητάς τους (όπως αναφέρεται ανωτέρω) και : 
 1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση 
2. Πρόσφατο λογαριασμό της ΔΕΗ 
3. Φορολογική δήλωση (Ε1). Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής θεωρημένη από την ∆.Ο.Υ. 
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα (προηγούμενου φορολογικού έτους). 
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης - Βεβαίωση Τριτεκνίας  
6. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μίσθωσης 
7. Φωτοτυπία ταυτότητας 
Επί πλέον θα πρέπει ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος να εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου και να πραγματοποιείται εκτίμηση των δικαιολογητικών από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά (στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατό να υπάρχει μεταβολή της ιδιότητας) θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρχή του κάθε έτους επικαιροποιημένα, προκειμένου να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος της τήρησης της ιδιότητας με βάση την οποία υφίσταται η απαλλαγή.

4. Τρίτεκνοι : 
Πλήρης απαλλαγή  : 
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ -

Μείωση σε ποσοστό 50% : 
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους από είκοσι χιλιάδες και ενός λεπτού (20.001) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ


Επισήμανση -   Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. - Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στις αρμόδιες κατά τόπον Δημοτικές Ενότητες οι οποίες θα προβούν στο έλεγχο των δικαιολογητικών Η ανωτέρω διαδικασία θα πραγματοποιείται από Φεβρουάριο έως και τον Μάρτιο κάθε Έτους - Για κάθε τι που δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση , εξακολουθεί να ισχύει ,σύμφωνα με τα οριζόμενα από προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που ρυθμίζουν αυτό αναλόγως.


Με εκτίμηση .

Για το ΔΣΗ πρόεδρος

Γένη - Γκάνη Φανή
Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ 2018 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΓΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣας ενημερώνουμε πως ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ στις 15/1 η διαδικασία υποβολής
του εντύπου Α21 για τα Οικογενειακά Επιδόματα του έτους 2017.
Από 1/1/2018 καταβάλλεται πλέον το νέο ενιαίο «Επίδομα Παιδιού» σύμφωνα με το
άρθρο 214 του ν. 4512/2018. Η Α δόση του νέου ενιαίου «Επιδόματος Παιδιού» για
το 2018 θα καταβληθεί πριν το Πάσχα, εντός των τελευταίων ημερών του Μαρτίου.
Ειδικά για την Α δόση, ΔΕΝ είναι απαραίτητη η εκ νέου υποβολή Α21. Το νέο
οικογενειακό επίδομα θα καταβάλλεται πλέον ανά 2μηνο, δηλαδή θα πληρώνεται σε
6 δόσεις εντός του έτους.
Οι εκκρεμείς αιτήσεις προηγούμενων ετών θα εξετάζονται με το ισχύον κατά την
υποβολή τους θεσμικό πλαίσιο.
Η διαδικασία υποβολής Α21 για το έτος 2018 θα ξεκινήσει σύντομα με ηλεκτρονική
διαδικασία αντίστοιχη με αυτή που εφαρμόστηκε για την διανομή του Κοινωνικού
Μερίσματος 2017.
Ο ΟΓΑ θα ενημερώσει εγκαίρως με ανακοίνωσή του τους υποψήφιους δικαιούχους
για τον τρόπο και τον χρόνο κατά τον οποίο θα υποβληθούν οι νέες αιτήσεις Α21.
Υπενθυμίζουμε πως απαραίτητη προυπόθεση για να καταβληθεί το νέο Επίδομα
Παιδιού είναι η υποβολή φορολογικής δήλωσης. Ειδικότερα απαιτείται :
 (α) ηλεκτρονική υποβολή Ε1 για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
 (β) συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Α21.
 (γ) Οι αιτούντες/υπόχρεοι πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα την
τελευταία 5ετία στην Ελλάδα. Ο έλεγχος διαμονής του δικαιούχου και των
εξαρτώμενων τέκνων του γίνεται αποκλειστικά από την υποβολή
φορολογικών δηλώσεων της τελευταίας 5ετίας των ιδίων ή των συζύγων ή
των γονέων τους, εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης.

Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ: Θέλετε να ξαναρχίσετε τα Αγγλικά σας, τα οποία έχετε αφήσει εδώ και πολλά χρόνια; Στοχεύετε σε μία προαγωγή; Περιμένετε με αγωνία την επόμενη προκήρυξη; Είσαι φοιτητής και θέλεις πιστοποίηση στα αγγλικά γρήγορα; Σε αγχώνει το Speaking και το Writing; Ξεχάστε τα, είναι πλέον παρελθόν!

Το TOEIC αναγνωρίζεται τόσο από τον ιδιωτικό τομέα, όσο και από το ΑΣΕΠ και το Ελληνικό Δημόσιο που το μειοδοτεί ως πιστοποίηση γλώσσας στα επίπεδα: Basic, Lower, Advanced, Proficiency.

Γιορτάζοντας την επιτυχημένη μας πορεία και την επέκταση των υπηρεσιών στις ξένες γλώσσες μας δημιουργήσαμε για εσάς μια προσφορά με έκπτωση που φτάνει έως και το 40%. Προσφέρουμε 4μηνο πρόγραμμα προετοιμασίας. Έναρξη μαθημάτων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2018 έως ΜΑΪΟ 2018.

Περισσότερες πληροφορίες: 2221.30.2266 - AXON Global κξγ & Φροντιστήριο Μ.Ε Χριστοδουλου & Φροντιστήριo Χριστοδούλου