ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Για την εγγραφή σας στο Σύλλογο απαιτούνται:
α) αίτηση εγγραφής (έντυπο θα βρείτε στα γραφεία του συλλόγου)
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) 15 € ετήσια συνδρομή
δ) μία (1) φωτογραφία για την έκδοση κάρτας μέλους (για τα παιδιά εκδίδεται κάρτα μέλους έως την ηλικία των 25 ετών)

Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟΗΕ ΚΑΙ ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 15-5-2014

ΜΗΝΥΜΑ ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟΗΕ BAN KI-MOON 
ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ      15-5-2014

New York, 15 May 2014 - Secretary-General's message on the International Day of Families
As we commemorate this year’s International Day of Families, we recognize the meaningful contributions that families make to advancing the mission of the United Nations.
By providing economic and emotional sustenance to their members, families can raise productive, caring citizens committed to the common good. Strong, well-functioning families, whatever form they may take, can help reduce poverty, improve the wellbeing of mothers, promote gender equality and uphold human rights.
Support for families is crucial to realizing their full potential. That means factoring their needs into development policies, considering their circumstances in addressing conflicts, and advocating for the equal treatment of all families, regardless of their structure. As we strive to usher in a more sustainable future, achieve the Millennium Development Goals, shape a new development agenda and combat climate change, let us mobilize the world’s families.

On this International Day of Families, let us strive to strengthen these small but critical units found in every society so that we may advance as one human family toward greater progress.

Μήνυμα του Γενικού Γραμματέα σχετικά με τη Διεθνή Ημέρα Οικογένειας Νέα Υόρκη , 15 Μαΐου, 2014

Καθώς εορτάζουμε τη φετινή Διεθνή Ημέρα Οικογένειας , αναγνωρίζουμε τις σημαντικές συνεισφορές των οικογενειών για την προώθηση της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών .
Με την παροχή οικονομικής και ηθικής στήριξης στα μέλη τους , οι οικογένειες μπορούν να αυξήσουν παραγωγικά , την φροντίδα πολιτών που έχουν δεσμευτεί για το κοινό καλό . Δυνατές , Σωστά λειτουργούσες οικογένειες , ανεξάρτητα από τη μορφή που μπορεί να έχουν , μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της φτώχειας , την βελτίωση της ευημερίας των μητέρων , την προώθηση της ισότητας των φύλων και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η υποστήριξη των οικογενειών είναι ζωτικής σημασίας για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους . Αυτό σημαίνει ένταξη των αναγκών τους στις πολιτικές ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την κατάστασή τους στη διευθέτηση των συγκρούσεων , και υποστηρίζοντας την ανάγκη για την ίση μεταχείριση όλων των οικογενειών , ανεξάρτητα από τη δομή τους . Καθώς προσπαθούμε να εισέλθουμε σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον , την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας , που διαμορφώνουν μια νέα αναπτυξιακή ατζέντα και την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος , ας κινητοποιήσουμε τις οικογένειες του κόσμου .

Στη σημερινή Διεθνή Ημέρα Οικογένειας , ας προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε αυτές τις μικρές αλλά κρίσιμες μονάδες που βρίσκονται σε κάθε κοινωνία , έτσι ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε ως μια ανθρώπινη οικογένεια προς μεγαλύτερη πρόοδο.

ΜΗΝΥΜΑ ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ    15-5-2014

Guy Ryder, Director-General of the UN International Labour Organization (ILO),

said in his statement for the Day that decent work is a key link in the chain connecting families and development.
“Work-related policies and practices play a major role in creating family-supportive environments which, in turn, yield benefits for the world of work and society,” he said.
Mr. Ryder noted that today's families are diverse, defying traditional models such as those based on a male breadwinner and jobs for life. There are now many single parent households – often women, and grandparent-headed households.
“In their different shapes and sizes, families are active agents of development. Yet their contribution – actual and potential – is often undervalued and inadequately supported, and many families are under severe pressure,” he said.
ILO is stressing decent work for women and men, stressing that this assures a better deal for families and it enables families to help build a better future for all.


Σε δήλωσή του για την Παγκόσμια Ημέρα είπε ότι η αξιοπρεπής εργασία αποτελεί βασικό κρίκο στην αλυσίδα που συνδέει τις οικογένειες και την ανάπτυξη.

"Οι πολιτικές και πρακτικές που σχετίζονται με την εργασία παίζουν τον κύριο ρόλο στη δημιουργία περιβάλλοντος υποστήριξης της οικογένειας- το οποίο, με τη σειρά του, αποδίδει οφέλη για τον κόσμο της εργασίας και της κοινωνίας».
Ο κ. Ryder τόνισε ότι οι σημερινές οικογένειες είναι διαφορετικές, αψηφούν τα παραδοσιακά μοντέλα, όπως αυτά που βασίζονταν σε έναν άνδρα κουβαλητή και εργασίες για τη ζωή. Υπάρχουν τώρα πολλές μονογονεϊκές οικογένειες - συχνά γυναίκες, και πρόγονοι που είναι επικεφαλής νοικοκυριών.
"Σε διάφορα σχήματα και μεγέθη τους, οι οικογένειες είναι ενεργοί παράγοντες της ανάπτυξης. Ακόμη, η συμβολή τους - πραγματική και εν δυνάμει - συχνά υποτιμάται και δεν υποστηρίζεται επαρκώς, και πολλές οικογένειες βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση », είπε.
Η ΔΟΕ προωθεί την αξιοπρεπή εργασία για τις γυναίκες και τους άνδρες, διότι έτσι εξασφαλίζεται μια καλύτερη συμφωνία για τις οικογένειες και επιτρέπει τις οικογένειες να βοηθήσουν στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους.


ΣΧΟΛΙΟ:Ακούσατε ή αν είδατε κάποια ανακοίνωση από Κυβέρνηση,πολιτικά κόμματα ή ΓΣΕΕ ή  αν τα ΜΜΕ ενημέρωσαν για την Διεθνή Ημέρα της Οικογένειας;Εμείς όχι.

Απόδοση:ΠΕΣΠΟ3Τ

Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ

Αγαπητά μέλη,

όπως και προηγούμενα σας είχαμε ενημερώσει μέσω της ΠΕΣΠΟ3Τ για τα προβλήματα που προέκυψαν με την περάτωση, στις 31-12-2014,του Προγράμματος Δωρεάν Διανομής Τροφίμων από ΕΕ και την καθυστέρηση τόσο από το Ευρωκοινοβούλιο της τελικής ψήφισης του Κανονισμού για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς Απόρους,στις 26 Φεβρουαρίου 2014 όσο και της ολιγωρίας της Κυβέρνησης από το 2012, που το γνώριζε, να προετοιμασθεί η Χώρα μας και να ενημερωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι μέχρι τους τελικούς δικαιούχους.
Πέραν αυτών, σας γνωρίζουμε ότι εξετάζοντας τα πρακτικά του Ευρωκοινοβουλίου,από το 2012 και μετά, που αφορούσε το θέμα μας, δεν βρήκαμε κάποια παρέμβαση ή πρόταση από Έλληνες ευρωβουλευτές μας πως θα αντιμετωπιζόταν η περίπτωση, όπως τώρα συμβαίνει,το 2014 να συνεχιζόταν έγκαιρα η στήριξη των απόρων οικογενειών (τρίτεκνες, πολύτεκνες και άλλες κατηγορίες).
Ακόμη στο Υπουργείο Εργασίας δεν έχουν συγκροτηθεί οι προβλεπόμενες από τον Κανονισμό επιτροπές και βεβαίως δεν έχουν καθορισθεί όλες οι προϋποθέσεις,κριτήρια και άλλα στοιχεία ώστε να καθορισθεί πόσα προγράμματα θα γίνουν για την περίοδο από 2014 έως 2020.
Είναι μεγάλη η πιθανότητα για το 2014 να χαθεί το αναλογούν ποσό από τα 249 εκατ. ευρώ με τιμές 2011 και περίπου 282 εκατ. ευρώ σήμερα.
ΜΑΣ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΝ;ΜΗΠΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ;

Η παρούσα ενημέρωση κοινοποιείται και στους Έλληνες ευρωβουλευτές της περιόδου 2009-2014 και εάν μας διέλαθε κάποια τυχόν παρέμβαση,να ενημερωθούμε και άμεσα να σας ενημερώσουμε.

Η Πρόεδρος                           Η Γεν. Γραμματέας
Έφη Βαρβάρου                      Μαρία Καράμπελα