ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Για την εγγραφή σας στο Σύλλογο απαιτούνται:
α) αίτηση εγγραφής (έντυπο θα βρείτε στα γραφεία του συλλόγου)
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) 15 € ετήσια συνδρομή
δ) μία (1) φωτογραφία για την έκδοση κάρτας μέλους (για τα παιδιά εκδίδεται κάρτα μέλους έως την ηλικία των 25 ετών)

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

ΕΥΧΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

καρτες για καλο πασχα

Το Φως της Ανάστασης να φωτίζει τις ζωές όλων σας και να σας χαρίζει υγεία, οικογενειακή ευτυχία και επαγγελματική προκοπή.

Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

3Η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΡΥΖΙ

Για να γνωρίζουμε τι λέμε, ακολουθεί η 3η επαναπροκήρυξη για το ρύζι.Έχει καταλήξει σήριαλ κακής ποιότητος και πλήρους αδιαφορίας και αξιοπρέπειας.
 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΔΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ             ΑΘΗΝΑ    02-04-2014
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
TM.: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Tαχ. δ/νση.: Μενάνδρου22, Τ.Κ. 105 52,
ΑΘΗΝΑ
Πληρ.: Χριστίνα Διαμαντάκη
ΤΗΛ: 210-212 5227
F.A.X: 210-5241841
e-mail:me22u006@minagric.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3428/Χ../2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την «Ανάθεση υπηρεσιών υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Δωρεάν διανομής Ρυζιούν Parboiled  σε απόρους της Χώρας», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.900.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Διεύθυνση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών– Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών), Μετά από την υπ ’ αριθ. 33/1752/07-01-2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων«Δωρεάν διανομή ρυζιού σε απόρους της Χώρας– Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής».

                          ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την «Ανάθεση υπηρεσιών υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Δωρεάν διανομής Ρυζιού Parboiled  σε απόρους της Χώρας», όπως αναλυτικά Περιγράφεται στα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I, ΙΙ και ΙΙΙ  «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής, μετά από την υπ’ αριθμ. 960/43571/02-04-2014 Απόφαση.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ_ΗΣ),μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος,ύστερα από προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο και την ανάρτηση της στο site του ΥΠΑΑΤ.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ_ΗΣ),μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος,ύστερα από προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο και την ανάρτηση της στο site του ΥΠΑΑΤ.

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΡΟΣΦΟΡΩ Ν
 06-05 -2014

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΡΟΣΦΟΡΩ Ν
12- 05 -2014 ΗΜΕΡΑ Δ ΕΥΤΕΡΑΚΑΙ ΩΡΑ 17:00

ΆΡΘΡΟ 2 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η ανάθεση των υπηρεσιών αφορά στην προμήθεια ρυζιού Ρarboiled (που έχει παραχθεί στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε) με ποιοτικές προδιαγραφές τυποποίηση, συσκευασία και σήμανση αυτών, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας και στη μεταφορά και διανομή του στους τόπους των δικαιούχων Φορέων εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ.. 33/1752/07-01-2013 Κ.Υ.Α.
Προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα, η Χώρα έχει χωριστεί σε τρεις ζώνες, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου της Δωρεάν Διανομής ρυζιού Ρarboiled για μία, δύο ή/και τις τρεις ζώνες.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανωτέρω έργου, ανέρχεται στο ποσό 3.900.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη με το ΦΠΑ για την πρώτη (Α΄) ζώνη είναι 1.419.600,00 € (Χωρίς ΦΠΑ 1.154.146,34), για τη δεύτερη (Β΄) ζώνη 1.244.100,00 € (Χωρίς ΦΠΑ 1.011463,41) και για την τρίτη (Γ΄) ζώνη 1.236.300,00 € (Χωρίς ΦΠΑ 1.005.121,95).
……………………………..
Η τεχνική προσφορά περιλαμβάνει τα εξής:
…….
γ. Δεσμεύεται για την ολοκλήρωση της διανομής του προϊόντος στους δικαιούχους του προγράμματος μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
…….
ΑΡΘΡΟ 11 –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στους δικαιούχους Φορείς εκπροσώπησης ρύζι parboiled, ποσότητας ίσης με την αναφερόμενη στην προσφορά του, το οποίο θα πληροί τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα 1 της παρούσας ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η διανομή του ρυζιού στους δικαιούχους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΄΄ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ΄΄

 Ενημερώνουμε τα μέλη του συλλόγου μας, ότι η ΠΕΣΠΟ3Τ  πέτυχε την ένταξη των τριτέκνων στους δικαιούχους της κάρτας  ΄΄ ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ΄΄ και μάλιστα στην κατηγορία με την μέγιστη έκπτωση.

 Με την επίδειξη της κάρτας ΄΄ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ΄΄ μαζί με την κάρτα μέλους του συλλόγου τριτέκνων, τα μέλη θα έχουν τις πιό ευνοϊκές εκπτώσεις από 2800 επιχειρήσεις (Αριθμός που συνεχώς θα αυξάνεται).

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να τύχουν τα μέλη μας την μέγιστη έκπτωση απαραιτήτως να επιδεικνύουν μαζί τις δύο κάρτες (του συλλόγου και του ΄΄ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ΄΄).
Κάρτα μπορεί να εκδοθεί για κάθε μέλος οικογένειας τριτέκνων (για τα παιδιά άνω των 17 ετών συμπεριλαμβανομένου).
 
 Η διαδικασία απόκτησης της κάρτας:
περιγράφεται στην ακόλουθη επιστολή του ΄΄ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ΄΄:
 
 

 
 Οι επιχειρήσεις και κάθε άλλη ενημέρωση αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.epimenonellinika.gr
 
  Ως σύνδεσμος για θέματα που αφορούν τους τριτέκνους με τον οργανισμό ΄΄ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ΄΄ ορίσθηκε η ΠΕΣΠΟ3Τ.
 
  Ο μόνος γνώμονάς μας  είναι η στήριξη των τριτέκνων και γι΄ αυτό αγωνιζόμαστε.
 
 
                                      Για το Δ.Σ.

  Η Πρόεδρος                                      Η Γεν. Γραμματέας
Έφη Βαρβάρου                                   Μαρία Καράμπελα

Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Την μεγάλη εβδομάδα η προκαταβολή για το οικογενειακό επίδομα ΟΓΑ
Την μεγάλη εβδομάδα η προκαταβολή για το οικογενειακό επίδομα ΟΓΑ Πριν το Πάσχα θα δοθεί η προκαταβολή για το οικογενειακό επίδομα απο τον ΟΓΑ σύμφωνα με τον Διοικητή του Οργανισμού κ Βεργίνη .
 Η προκαταβολή θα αφορά το 25% του ποσού που εισέπραξαν οι δικαιούχοι το 2013. Συγκεκριμένα μέσα στην μεγάλη εβδομάδα σύμφωνα με πληροφορίες του dikaiologitika.gr θα δοθεί η προκαταβολή για το οικογενειακό επίδομα του ΟΓΑ του 2014 που έχει ανακοινώσει το υπουργείο Εργασίας χωρίς οι δικαιούχοι να χρειαστεί να κάνουν αίτηση Α21 και να εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωση του 2014.
 Η προκαταβολή για το οικογενειακό επίδομα θα δοθεί μόνο στους δικαιούχους του 2013 που φθάνουν τους 694.000 από τους 1.000.000 που έκανα αίτηση για το επίδομα.
 Η προκαταβολή για το οικογενειακό επίδομα θα αφορά και τα πολυτεκνικά επιδόματα αφού όπως έχει ψηφιστεί τα επιδόματα από τον ΟΓΑ θα χορηγούνται κάθε τρίμηνο από το 2014 και μετέπειτα σύμφωνα με την νέα ρύθμιση που νομοθετήθηκε από το υπουργείο Εργασίας. 
 Επίσης ακόμη εκκρεμούν 22.000 αιτήσεις Α21 που δεν έχουν εκκαθαριστεί ακόμη και εκκρεμή η πληρωμή στους δικαιούχους του 2013 και θα πάρουν τα επιδόματα μαζί με την προκαταβολή του 2014 μέσα στην μεγάλη εβδομάδα.
Την μεγάλη εβδομάδα η προκαταβολή για το οικογενειακό επίδομα ΟΓΑ Πριν το Πάσχα θα δοθεί η προκαταβολή για το οικογενειακό επίδομα απο τον ΟΓΑ σύμφωνα με τον Διοικητή του Οργανισμού κ Βεργίνη .Η προκαταβολή θα αφορά το 25% του ποσού που εισέπραξαν οι δικαιούχοι το 2013. Συγκεκριμένα μέσα στην μεγάλη εβδομάδα σύμφωνα με πληροφορίες του dikaiologitika.gr θα δοθεί η προκαταβολή για το οικογενειακό επίδομα του ΟΓΑ του 2014 που έχει ανακοινώσει το υπουργείο Εργασίας χωρίς οι δικαιούχοι να χρειαστεί να κάνουν αίτηση Α21 και να εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωση του 2014. Η προκαταβολή για το οικογενειακό επίδομα θα δοθεί μόνο στους δικαιούχους του 2013 που φθάνουν τους 694.000 από τους 1.000.000 που έκανα αίτηση για το επίδομα. Η προκαταβολή για το οικογενειακό επίδομα θα αφορά και τα πολυτεκνικά επιδόματα αφού όπως έχει ψηφιστεί τα επιδόματα από τον ΟΓΑ θα χορηγούνται κάθε τρίμηνο από το 2014 και μετέπειτα σύμφωνα με την νέα ρύθμιση που νομοθετήθηκε από το υπουργείο Εργασίας. Επίσης ακόμη εκκρεμούν 22.000 αιτήσεις Α21 που δεν έχουν εκκαθαριστεί ακόμη και εκκρεμή η πληρωμή στους δικαιούχους του 2013 και θα πάρουν τα επιδόματα μαζί με την προκαταβολή του 2014 μέσα στην μεγάλη εβδομάδα.

www.dikaiologitika.gr
Την μεγάλη εβδομάδα η προκαταβολή για το οικογενειακό επίδομα ΟΓΑ Πριν το Πάσχα θα δοθεί η προκαταβολή για το οικογενειακό επίδομα απο τον ΟΓΑ σύμφωνα με τον Διοικητή του Οργανισμού κ Βεργίνη .Η προκαταβολή θα αφορά το 25% του ποσού που εισέπραξαν οι δικαιούχοι το 2013. Συγκεκριμένα μέσα στην μεγάλη εβδομάδα σύμφωνα με πληροφορίες του dikaiologitika.gr θα δοθεί η προκαταβολή για το οικογενειακό επίδομα του ΟΓΑ του 2014 που έχει ανακοινώσει το υπουργείο Εργασίας χωρίς οι δικαιούχοι να χρειαστεί να κάνουν αίτηση Α21 και να εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωση του 2014. Η προκαταβολή για το οικογενειακό επίδομα θα δοθεί μόνο στους δικαιούχους του 2013 που φθάνουν τους 694.000 από τους 1.000.000 που έκανα αίτηση για το επίδομα. Η προκαταβολή για το οικογενειακό επίδομα θα αφορά και τα πολυτεκνικά επιδόματα αφού όπως έχει ψηφιστεί τα επιδόματα από τον ΟΓΑ θα χορηγούνται κάθε τρίμηνο από το 2014 και μετέπειτα σύμφωνα με την νέα ρύθμιση που νομοθετήθηκε από το υπουργείο Εργασίας. Επίσης ακόμη εκκρεμούν 22.000 αιτήσεις Α21 που δεν έχουν εκκαθαριστεί ακόμη και εκκρεμή η πληρωμή στους δικαιούχους του 2013 και θα πάρουν τα επιδόματα μαζί με την προκαταβολή του 2014 μέσα στην μεγάλη εβδομάδα.

www.dikaiologitika.gr

Πόσο θα είναι η προκαταβολή για το οικογενειακό επίδομα ΟΓΑ


 Πόσο θα είναι η προκαταβολή για το οικογενειακό επίδομα ΟΓΑ


 Πόσο θα είναι η προκαταβολή για το οικογενειακό επίδομα ΟΓΑ

Την Μεγάλη Τετάρτη 16/4 θα δοθεί η προκαταβολή για το οικογενειακό επίδομα ΟΓΑ 2014 χωρίς να απαιτείται η αίτηση Α21 και θα αφορά το 25% του ποσού που εισέπραξαν οι δικαιούχοι για τα επιδόματα του 2013.

Πόσο όμως είναι οικογενειακό επίδομα θα πάρουν φέτος οι δικαιούχοι και πόσο θα είναι προκαταβολή. Συγκεκριμένα την Μεγάλη Τετάρτη θα δοθεί η προκαταβολή για το οικογενειακό επίδομα του ΟΓΑ για το 2014 που έχει ανακοινώσει το υπουργείο Εργασίας χωρίς οι δικαιούχοι να χρειαστεί να κάνουν αίτηση Α21 και να εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωση του 2014. 

 Η προκαταβολή θα είναι το 25% του ποσού που έλαβαν συνολικά από το οικογενειακό επίδομα του ΟΓΑ οι δικαιούχοι. Συγκεκριμένα η προκαταβολή για το οικογενειακό επίδομα του ΟΓΑ θα δοθεί μόνο στους δικαιούχους του 2013 που φθάνουν τους 694.000 από τους 1.000.000 που έκανα αίτηση για τα εν λόγω επιδόματα.

 Η προκαταβολή για τα επιδόματα των παιδιών θα αφορά και τα πολυτεκνικά επιδόματα αφού όπως έχει ψηφιστεί τα επιδόματα από τον ΟΓΑ θα χορηγούνται κάθε τρίμηνο από το 2014 και μετέπειτα σύμφωνα με την νέα ρύθμιση που νομοθετήθηκε από το υπουργείο Εργασίας.

 Επίσης ακόμη εκκρεμούν 22.000 αιτήσεις που δεν έχουν εκκαθαριστεί ακόμη και εκκρεμή η πληρωμή στους δικαιούχους του 2013 και ορισμένοι από τους αιτούντες θα πάρουν τα επιδόματα μαζί με την προκαταβολή του 2014 μέσα στην μεγάλη εβδομάδα. 

 Αναλυτικοί πίνακες με την προκαταβολή που θα λάβουν οι δικαιούχοι το Μάρτιο στο  www.dikaiologitika.gr


Εισόδημα Μηνιαίο Ετήσιο προκαταβολή

www.dikaiologitika.gr


Οικογενειακό επιδομα για γονείς με τρία παιδιά Εισόδημα Μηνιαίο Ετήσιο προκαταβολή 1000 120 2940 735 2000 120 2940 735 3000 120 2940 735 4000 120 2940 735 5000 120 2940 735 6000 120 2940 735 7000 120 2940 735 8000 120 2940 735 9000 120 2940 735 10000 120 2940 735 11000 80 2460 615 12000 80 2460 615 13000 80 2460 615 14000 80 2460 615 15000 80 2460 615 16000 80 2460 615 17000 80 2460 615 18000 80 2460 615 19000 80 2460 615 20000 80 2460 615 21000 80 2460 615 22000 40 1980 495 23000 40 1980 495 24000 40 1980 495 25000 40 1980 495 26000 40 1980 495 27000 40 1980 495 28000 40 1980 495 29000 40 1980 495 30000 40 1980 495 31000 40 1980 495 32000 40 1980 495 33000 0 1500 375 34000 0 1500 375 35000 0 1500 375 36000 0 1500 375 37000 0 1500 375 38000 0 1500 375 39000 0 1500 375 40000 0 1500 375 41000 0 1500 375 42000 0 1500 375 43000 0 1500 375 44000 0 1500 375 45000 0 1500 375 46000 0 0

www.dikaiologitika.gr
Πόσο θα είναι η προκαταβολή για το οικογενειακό επίδομα ΟΓΑ Την Μεγάλη Τετάρτη 16/4 θα δοθεί η προκαταβολή για το οικογενειακό επίδομα ΟΓΑ 2014 χωρίς να απαιτείται η αίτηση Α21 και θα αφορά το 25% του ποσού που εισέπραξαν οι δικαιούχοι για τα επιδόματα του 2013. Πόσο όμως είναι οικογενειακό επίδομα θα πάρουν φέτος οι δικαιούχοι και πόσο θα είναι προκαταβολή. Συγκεκριμένα την Μεγάλη Τετάρτη θα δοθεί η προκαταβολή για το οικογενειακό επίδομα του ΟΓΑ για το 2014 που έχει ανακοινώσει το υπουργείο Εργασίας χωρίς οι δικαιούχοι να χρειαστεί να κάνουν αίτηση Α21 και να εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωση του 2014. Η προκαταβολή θα είναι το 25% του ποσού που έλαβαν συνολικά από το οικογενειακό επίδομα του ΟΓΑ οι δικαιούχοι. Συγκεκριμένα η προκαταβολή για το οικογενειακό επίδομα του ΟΓΑ θα δοθεί μόνο στους δικαιούχους του 2013 που φθάνουν τους 694.000 από τους 1.000.000 που έκανα αίτηση για τα εν λόγω επιδόματα. Η προκαταβολή για τα επιδόματα των παιδιών θα αφορά και τα πολυτεκνικά επιδόματα αφού όπως έχει ψηφιστεί τα επιδόματα από τον ΟΓΑ θα χορηγούνται κάθε τρίμηνο από το 2014 και μετέπειτα σύμφωνα με την νέα ρύθμιση που νομοθετήθηκε από το υπουργείο Εργασίας. Επίσης ακόμη εκκρεμούν 22.000 αιτήσεις που δεν έχουν εκκαθαριστεί ακόμη και εκκρεμή η πληρωμή στους δικαιούχους του 2013 και ορισμένοι από τους αιτούντες θα πάρουν τα επιδόματα μαζί με την προκαταβολή του 2014 μέσα στην μεγάλη εβδομάδα. Αναλυτικοί πίνακες με την προκαταβολή που θα λάβουν οι δικαιούχοι το Μάρτιο Το επίδομα τέκνων για γονείς με ένα παιδί Εισόδημα Μηνιαίο Ετήσιο προκαταβολή 1000 40 480 120 2000 40 480 120 3000 40 480 120 4000 40 480 120 5000 40 480 120 6000 40 480 120 7000 40 480 120 8000 40 480 120 9000 40 480 120 10000 26,7 320 80 11000 26,7 320 80 12000 26,7 320 80 13000 26,7 320 80 14000 26,7 320 80 15000 26,7 320 80 16000 26,7 320 80 17000 26,7 320 80 18000 26,7 320 80 19000 13,3 160 40 20000 13,3 160 40 21000 13,3 160 40 22000 13,3 160 40 23000 13,3 160 40 24000 13,3 160 40 25000 13,3 160 40 26000 13,3 160 40 27000 13,3 160 40 28000 0 0 0 Οικογενειακό επιδομα για γονείς με δύο παιδιά Εισόδημα Μηνιαίο Ετήσιο προκαταβολή 1000 80 960 240 2000 80 960 240 3000 80 960 240 4000 80 960 240 5000 80 960 240 6000 80 960 240 7000 80 960 240 8000 80 960 240 9000 80 960 240 10000 80 960 240 11000 53,3 640 160 12000 53,3 640 160 13000 53,3 640 160 14000 53,3 640 160 15000 53,3 640 160 16000 53,3 640 160 17000 53,3 640 160 18000 53,3 640 160 19000 53,3 640 160 20000 53,3 640 160 21000 26,7 320 80 22000 26,7 320 80 23000 26,7 320 80 24000 26,7 320 80 25000 26,7 320 80 26000 26,7 320 80 27000 26,7 320 80 28000 26,7 320 80 29000 26,7 320 80 30000 26,7 320 80 31000 0 0 0 Οικογενειακό επιδομα για γονείς με τρία παιδιά Εισόδημα Μηνιαίο Ετήσιο προκαταβολή 1000 120 2940 735 2000 120 2940 735 3000 120 2940 735 4000 120 2940 735 5000 120 2940 735 6000 120 2940 735 7000 120 2940 735 8000 120 2940 735 9000 120 2940 735 10000 120 2940 735 11000 80 2460 615 12000 80 2460 615 13000 80 2460 615 14000 80 2460 615 15000 80 2460 615 16000 80 2460 615 17000 80 2460 615 18000 80 2460 615 19000 80 2460 615 20000 80 2460 615 21000 80 2460 615 22000 40 1980 495 23000 40 1980 495 24000 40 1980 495 25000 40 1980 495 26000 40 1980 495 27000 40 1980 495 28000 40 1980 495 29000 40 1980 495 30000 40 1980 495 31000 40 1980 495 32000 40 1980 495 33000 0 1500 375 34000 0 1500 375 35000 0 1500 375 36000 0 1500 375 37000 0 1500 375 38000 0 1500 375 39000 0 1500 375 40000 0 1500 375 41000 0 1500 375 42000 0 1500 375 43000 0 1500 375 44000 0 1500 375 45000 0 1500 375 46000 0 0 0

www.dikaiologitika.gr