ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Για την εγγραφή σας στο Σύλλογο απαιτούνται:
α) αίτηση εγγραφής (έντυπο θα βρείτε στα γραφεία του συλλόγου)
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) 15 € ετήσια συνδρομή
δ) μία (1) φωτογραφία για την έκδοση κάρτας μέλους (για τα παιδιά εκδίδεται κάρτα μέλους έως την ηλικία των 25 ετών)

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Τι ισχύει για τις μετεγγραφές φοιτητών


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ πρωτοετών φοιτητών ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 4332/2015

Αίτηση για μετεγγραφή, σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο, δύνανται να υποβάλουν οι φοιτητές των A.E.I., των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που έχουν εγγραφεί στα Τμήματα / Σχολές σύμφωνα με τις ανωτέρω περιπτώσεις εισαγωγής. 

Ο αριθμός των μετεγγραφόμενων ισούται με το 15 % του συνολικού αριθμού των εισακτέων των ανωτέρω κατηγοριών κατά το έτος 2015-16 ανά Σχολή ή Τμήμα, όπως αυτό ορίστηκε στις οικείες Σχολές ή Τμήματα, εκτός από την περίπτωση που οι Σχολές ή τα Τμήματα έχουν εισηγηθεί μεγαλύτερο του ανωτέρω ποσοστό. 

Δεν εμπίπτουν στο ως άνω ποσοστό θέσεων:
Ι. Τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας.
ΙΙ. Φοιτητές που έχουν αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω, πιστοποιουμένη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
Οι φοιτητές που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην Περιφέρεια που ανήκει η πόλη, που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία.

Οι μετεγγραφές επιτρέπονται μόνο για Σχολές ή Τμήματα ή Προγράμματα Σπουδών αντίστοιχα των Σχολών ή Τμημάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών εισαγωγής, από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο, από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι. και από Α.Ε.Α. σε Α.Ε.Α. και εφόσον το Ίδρυμα υποδοχής εδρεύει σε άλλη περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετεγγραφή φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα του ίδιου ΑΕΙ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Δικαίωμα μετεγγραφής χορηγείται στους αιτούντες κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων, που σωρεύουν από τα κάτωθι κριτήρια:

α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των γονέων του, για το φορολογικό έτος 2014, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 5)

β) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των γονέων του, το φορολογικό έτος 2014, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 4)

γ) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των γονέων του, το φορολογικό έτος 2014, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των εννέα χιλιάδων 9.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 3).
Κατά κεφαλήν εισόδημα μεγαλύτερο των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ δεν μοριοδοτείται.

δ) Ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς. (Μόρια 3)

ε) Ο δικαιούχος είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας. (Μόρια 2)

στ) Ο δικαιούχος είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας. (Μόριο 1)

ζ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον έναν γονέα. (Μόριο 1)

η) Ο δικαιούχος να είναι τέκνο άγαμης μητέρας. (Μόριο 1)

θ) Ο δικαιούχος έχει αδελφό ή αδελφή, φοιτητή του προπτυχιακού κύκλου σπουδών. (Μόριο 1)

ι) Ο δικαιούχος μετεγγραφής έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιημένης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). (Μόριο 1)

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι νοούνται ως:
• Πολύδυμα τέκνα: τα τέκνα που γεννήθηκαν ύστερα από πολύδυμη κύηση (δίδυμα, τρίδυμα κ.ο.κ. αδέλφια).
• Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: Το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή ή σε περίπτωση εγγάμου φοιτητή του ιδίου του/της συζύγου του/της και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή. 
• Μόρια εισαγωγής: τα μόρια βαθμολογίας που συγκέντρωσε ο επιτυχών από τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις. 
• Πόλη: το πολεοδομικό συγκρότημα, το οποίο μπορεί να απαρτίζεται από έναν ή περισσότερους Δήμους κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως τα πολεοδομικά συγκροτήματα Αττικής και Θεσσαλονίκης, το κάθε ένα εκ των οποίων νοείται ως μία πόλη.

Προσφορά φροντιστήριο Μ.Ε ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ


Φροντιστήριο Μ.Ε   ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου, 
Έξω Παναγίτσα 
(Ανάμεσα Intersport & Mini Market Τερτίπης)
Τηλέφωνα222 130 2266 &  693 958 8769
Webwww.christodoulou-n.eu
Emailchristodouloufro@gmail.com

Αγαπητά μέλη του Συλλόγου Τριτέκνων Χαλκίδας, ως νέο μέλος του Συλλόγου με Α.Μ 1935, θα ήθελα να συμβάλλω και εγώ με την προσφορά μου στον αγώνα που κάνουν οι Τριτεκνοι - Πολύτεκνοι για το δικαίωμα στην μόρφωση των παιδιών τους.

Παρέχουμε όλα τα μαθήματα ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ & ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ σε όσους επιθυμούν να αντλήσουν όλα τα οφέλη από το Φροντιστήριο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ με άξονες την οργάνωση, την προετοιμασία, την ποιότητα και την υποστήριξη από το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό τόσο των Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών όσο και των Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής.

Έτσι στα μέλη τριτεκνων παρέχουμε την δυνατότητα με την εγγραφή τριών (3) παιδιών το δεύτερο να έχει 50% έκπτωση στα δίδακτρα και το 3ο ΔΩΡΕΑΝ!

Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία μας για μια προσωπική συνάντηση με τον PhdΔρ Χριστοδούλου Νικόλαο ώστε να ενημερωθείτε και να οργανώσουμε μαζί το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας !

                                                    
Με εκτίμηση

      Phd, Δρ Χριστοδούλου Νικόλαο

                                    Διδάκτωρ Μαθηματικών- Διευθυντής Σπουδών
Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 2016-2017

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση μπαίνοντας στην παρακάτω σελίδα .

http://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2016/index.html 

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

Εκπτώσεις στα Ακτοπλοϊκά ΕισιτήριαΟι εκπτώσεις που ισχύουν  για τους τριτέκνους στα Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

Για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις και όχι μόνο, με την θεωρημένη κάρτα μέλους...ισχύουν οι Εκπτώσεις στους Τρίτεκνους

Η έκπτωση γίνεται με την ΕΠΙΔΕΙΞΗ της θεωρημένης κάρτας τρίτεκνου για το 2016 από τον Σύλλογο Τριτέκνων.
Οι εκπτώσεις ισχύουν για τους γονείς συνέχεια, και για τα παιδιά μέχρι και την συμπλήρωση των 25 ετών.


Golden Star FerriesΡαφήνα- Άνδρος, Τήνος, Μύκονος: έκπτωση εισιτήριο επιβάτης 30% στην οικονομική θέση.

Fast Ferries: Ραφήνα - Άνδρος, Τήνος, Μύκονος: έκπτωση εισιτήριο επιβάτης 30%στην οικονομική θέση και στα αεροπορικά καθίσματα.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ Ραφήνα – Μαρμάρι:  έκπτωση εισιτήριο επιβάτης 25% στην οικονομική θέση.
Eισιτήριο 6.30 με έκπτωση (9 ευρώ χωρίς έκπτωση)

Ιπτάμενα Δελφίνια Αίγινας: Πειραιάς – Αίγινα: έκπτωση εισιτήριο επιβάτης 25% στην οικονομική θέση. Η έκπτωση ισχύει από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

 Leve Ferries: Πειραιάς – Αίγινα (πλοίο ΙΟΝΙΣ)
έκπτωση 40% στο εισιτήριο, με την επίδειξη Θεωρημένης  Κάρτας Τρίτεκνου για το 2016, για τους τρίτεκνους γονείς, και για τα παιδιά τους μέχρι 25 ετών.

 
ZANTE FERRIES: Πειραιάς - Κύθνος - Σέριφος - Σίφνος - Μήλος - Κίμωλος - Φολέγανδρος - Σίκινος - Ίος - Σαντορίνη
Η έκπτωση είναι 50% στο εισιτήριο, με την επίδειξη Θεωρημένης  Κάρτας Τρίτεκνου για το 2016, για τους τρίτεκνους γονείς, και για τα παιδιά τους μέχρι 25 ετών.

Aegean Speed Lines: Πειραιάς – Σέριφος, Σίφνος, Μήλος: έκπτωση εισιτήριο επιβάτης 30%  στην οικονομική θέση.

Γαύλος και Λύρα: Πρέβεζα – Κέρκυρα (πλοία ΕΛΕΝΗ και ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ)
Έκπτωση 50% στα εισιτήρια

Ανες Ferries: Βόλος – Βόρειες Σποράδες (πλοίο ΠΡΩΤΕΥΣ): έκπτωση 30% στο εισιτήριο

Κοινοπραξία Anek Superfast: Πειραιάς- Ηράκλειο και Πειραιάς – Χανιά: έκπτωση εισιτήριο επιβάτης 30% σε όλες τις κατηγορίες θέσεων (εκτός LUX), 20% σε αυτοκίνητα και μηχανές

Minoan Lines: Πειραιάς- Ηράκλειο: έκπτωση εισιτήριο επιβάτης 30% σε όλες τις κατηγορίες θέσεων (εκτός LUX), 20% σε αυτοκίνητα και μηχανές.

Blue Star Ferries: Πειραιάς – Ηράκλειο και Πειραιάς – Χανιά:  έκπτωση 30%εισιτήριο επιβάτης, 20% σε αυτοκίνητα και μηχανές.

THASSOS LINK-F/B ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΙΛΙΑΓΚΟΣΚΑΒΑΛΑ-ΠΡΙΝΟΣ και ΚΕΡΑΜΩΤΗ-ΛΙΜΕΝΑΣ: έκπτωση 40% εισιτήριο επιβάτης, 50% σε αυτοκίνητα (για τα αυτοκίνητα μόνο στο δρομολόγιο Κεραμωτή – Λιμένας)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ - ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ- ΜΑΘΗΤΙΚΟ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ-ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
1ο :  Λεωφ. Χαϊνά 46 – Χαλκίδα – Τηλ. : 22210 60886, 6974810788
2ο : Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 82  – Ν.Αρτάκη – Τηλ. : 22210 37637


Αγαπητά μέλη του Συλλόγου Τριτέκνων Χαλκίδας,

Η ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ λειτουργεί ως Eκπαιδευτικός Πολυχώρος προσφέροντας σε προσχολική-παιδική-εφηβική ηλικία και ενήλικες:
·        Ξένες Γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Βουλγάρικα, Ρώσικα, Τούρκικα)
·        Πληροφορική (Παιδικά –Εφηβικά – Ενηλίκων  Ταχύρυθμα  τμήματα ) σε Βασικό -Προχωρημένο  Επίπεδο, Autocad κ.λ.π.
·        Κέντρο Μελέτης για μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου - Λυκείου.
·        Φοιτητικό Εργαστήρι.
·        Σπουδές στο Εξωτερικό.

Η ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ακολουθώντας εκπτωτική πολιτική προσφέρει στα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ειδικές τιμές. Συγκεκριμένα:
·        50% έκπτωση στην Αγγλική γλώσσα και 25% στην Ελληνική γλώσσα
·        Με την εγγραφή 3 παιδιών το ένα φοιτά  ΔΩΡΕΑΝ
·        Αγγλικά- Ελληνικά- Πηροφορική: 3 εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε 1 τιμή
·        Ειδικές τιμές για τμήματα γονέων (πρωινά-μεσημεριανά σε Ξένη Γλώσσα και Πληροφορική)
·        Open friends month: Μπορείτε να έρθετε κοντά μας από Μάϊο-Ιούλιο(από 3,5 -63,5 ετών!) για να παρακολουθήσετε το μάθημα Ευρωγνώση δωρεάν

Η ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ διαθέτει MINI-BUS για τη μεταφορά των μαθητών από και προς τη σχολή μας.

3 ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ:
-         ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
-         ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
-         ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ

Για συνάντηση ή οποιαδήποτε διευκρίνιση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 22210-60886 , 22210-37637 και 6974810788


Με εκτίμηση

Η Δ/νση της Σχολής