ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Για την εγγραφή σας στο Σύλλογο απαιτούνται:
α) αίτηση εγγραφής (έντυπο θα βρείτε στα γραφεία του συλλόγου)
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) 15 € ετήσια συνδρομή
δ) μία (1) φωτογραφία για την έκδοση κάρτας μέλους (για τα παιδιά εκδίδεται κάρτα μέλους έως την ηλικία των 25 ετών)

Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Καταβολή Επιδομάτων για Τρίτεκνους μέσω Τραπέζης .Εξαιρετικά Επείγον.

Όπως ανακοινώθηκε απο τον ΟΓΑ , στην ιστοσελίδα του , οι δικαιούχοι των επιδομάτων , Τρίτεκνοι, θα πρέπει μέχρι την 31/01/2011 να έχουν κάνει τις ανάλογες διαδικασίες , έτσι ώστε η καταβολή των επιδομάτων να γίνεται με πίστωση Τραπεζικού Λογαριασμού.Πληροφορίες παρακάτω ή στο σύνδεσμο που εμφανίζεται:
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 11 / 2010
ΘΕΜΑ: «Καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων με πίστωση λογαριασμού
Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ.»
I. Γενικά
Σας κάνουμε γνωστό ότι ο ΟΓΑ, στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 40
του ν. 3863/2010, θα προχωρήσει στην αλλαγή του τρόπου πληρωμής των επιδομάτων και
λοιπών παροχών που χορηγεί στις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες (πολυτεκνικού
επιδόματος, επιδόματος τρίτου παιδιού, πολυτεκνικού επιδόματος στις τρίτεκνες οικογένειες,
εφάπαξ παροχής και ισόβιας σύνταξης), τα οποία εφεξής θα καταβάλλει με πίστωση
Τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού που θα τηρείται στα ΕΛ.ΤΑ., κατ’ επιλογή του
δικαιούχου.
Οι Τράπεζες και τα ΕΛ.ΤΑ. παρέχουν τη δυνατότητα πληρωμής των ανωτέρω παροχών,
με πίστωση λογαριασμού του δικαιούχου, μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ και
συμμετέχουν στη διαδικασία της απογραφής των δικαιούχων των παροχών αυτών.
Για το σκοπό αυτό ο δικαιούχος πρέπει να δηλώσει στην Τράπεζα της επιλογής του ή στα
ΕΛ.ΤΑ. τον αριθμό λογαριασμού, στον οποίο επιθυμεί να πιστώνεται το ποσό της παροχής
του. Έτσι, απαλλάσσεται από την υποχρέωση φυσικής παρουσίας για την είσπραξή του και
απλοποιούνται πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Με την εγκύκλιό μας αυτή παρέχονται, για την άμεση ενημέρωσή σας, συγκεκριμένες
οδηγίες, οι οποίες αφορούν στη διαδικασία απογραφής (άνοιγμα λογαριασμού) και τις οποίες
παρακαλούμε να μεταφέρετε στους δικαιούχους που τυχόν απευθυνθούν σε εσάς για
ενημέρωση ή διευκρινίσεις.
II. Διαδικασία απογραφής
Η απογραφή θα διαρκέσει από 27-12-2010 έως και 31-1-2011.
Κάθε δικαιούχος των ανωτέρω παροχών θα λάβει από τον ΟΓΑ άμεσα ένα απογραφικό
δελτίο και σχετικό ενημερωτικό έντυπο, με το οποίο θα ενημερώνεται για τις ενέργειες που
πρέπει να κάνει ώστε να απογραφεί και να ενταχθεί στο νέο σύστημα πληρωμών. Στο
απογραφικό δελτίο θα έχουν συμπληρωθεί τα πεδία εκείνα για τα οποία υπάρχουν στοιχεία
στα σχετικά αρχεία του Ο.Γ.Α., όπως τα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου, ο Αριθμός
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), όπου υπάρχει. Επίσης, θα έχει προεκτυπωθεί ένας
μοναδικός για κάθε δικαιούχο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ, ο οποίος θα αποτελείται από
δεκαπέντε ψηφία. Από τα ψηφία αυτά τα τέσσερα πρώτα είναι ο κωδικός αριθμός του ΟΓΑ,
για τους δικαιούχους των εν λόγω παροχών, στο σύστημα ΔΙΑΣ (0404), τα δέκα επόμενα ο
αριθμός μητρώου του δικαιούχου στον ΟΓΑ, ενώ το τελευταίο είναι ψηφίο ελέγχου επί των
προηγούμενων ψηφίων, το οποίο υπολογίζεται με αλγόριθμο.
Κάθε δικαιούχος, πριν μεταβεί στην Τράπεζα επιλογής του ή στα ΕΛ.ΤΑ., θα ελέγξει
προσεκτικά τα στοιχεία που θα έχουν προεκτυπωθεί στο απογραφικό δελτίο και, αν κάποιο
από αυτά δεν συμφωνεί με το πραγματικό ή έχει αλλάξει, θα το διαγράψει και θα αναγράψει
το σωστό. Επίσης, θα πρέπει να συμπληρώσει τα πεδία στα οποία δεν θα αναγράφονται τα
αντίστοιχα στοιχεία, όπως ο Α.Φ.Μ., ο ΑΜΚΑ, η ημερομηνία γέννησης (ημερομηνία,
μήνας, έτος, π.χ. 04/08/1980).
Στο πεδίο 3 πρέπει να αναγραφεί, κατά περίπτωση, ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή
διαβατηρίου ή ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς/αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα ή
ειδικού δελτίου υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας.
Το απογραφικό δελτίο θα κατατεθεί από τον δικαιούχο σε οποιαδήποτε Τράπεζα επιλέξει
ή στα ΕΛ.ΤΑ.
Κατά την κατάθεση του απογραφικού δελτίου θα πρέπει απαραίτητα να έχει μαζί του :
α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο ή ειδικό δελτίο ταυτότητας
ομογενούς/αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα ή ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού
που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, κατά περίπτωση.
β) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή βεβαίωση απόδοσης
Α.Φ.Μ. Αν δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. θα πρέπει να απευθυνθεί στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται για να
λάβει βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.
γ) Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει, θα πρέπει να απευθυνθεί
στο πλησιέστερο ΚΕΠ ή στα Γραφεία ΑΜΚΑ των Ασφαλιστικών Φορέων για να του
χορηγηθεί.
δ) Το βιβλιάριο της Τράπεζας (αν υπάρχει).
Αν ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει ή απουσιάζει, η κατάθεση του απογραφικού
δελτίου θα γίνει από τρίτο πρόσωπο, το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει μαζί του, εκτός
των ανωτέρω, πληρεξούσιο ή πρόσφατη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής.
Ο λογαριασμός, στον οποίο θα κατατίθεται το ποσό της παροχής μπορεί να είναι:
- Καταθετικός Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ.
- Ατομικός ή κοινός με άλλα πρόσωπα.
Αν ο λογαριασμός είναι κοινός πρώτο όνομα πρέπει απαραιτήτως να είναι του δικαιούχου
της παροχής.
III. Καταβολή των παροχών
- Μετά το τέλος της απογραφής, η παροχή θα αρχίσει να καταβάλλεται με πίστωση του
λογαριασμού που θα έχει υποδείξει ο δικαιούχος (Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ.).
- Μετά την έναρξη της καταβολής της παροχής με τον τρόπο αυτό ο δικαιούχος μπορεί,
αν θέλει, να αλλάξει το λογαριασμό πίστωσης και να επιλέξει κάποια άλλη Τράπεζα ή τα
ΕΛ.ΤΑ. υποβάλλοντας σε εσάς σχετική αίτηση με φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας
του βιβλιαρίου του λογαριασμού που θέλει να δηλώσει ή φωτοαντίγραφο κίνησης
λογαριασμού ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο με τον αριθμό λογαριασμού (IBAN).
Επισημαίνεται ότι, ο δικαιούχος δεν πρέπει να κλείσει τον παλαιό λογαριασμό εάν δεν
βεβαιωθεί ότι η παροχή κατατίθεται στο νέο.
- Κάθε ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ θα αποστέλλεται στο δικαιούχο ενημερωτικό σημείωμα από τον
ΟΓΑ με ανάλυση των παροχών που έχουν πιστωθεί στον λογαριασμό που τηρείται σε
Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ..
IV. Ενημέρωση δικαιούχων
Οι δικαιούχοι, όπως προαναφέραμε, θα λάβουν άμεσα το απογραφικό δελτίο μαζί με
ενημερωτικό έντυπο. Ωστόσο, παρακαλούμε για τη συνδρομή σας στην ενημέρωσή τους,
την οποία θεωρούμε πολύτιμη για την απρόσκοπτη και ομαλή καταβολή των παροχών.
Προσοχή !
Σε κάθε νέα αίτηση για χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων και μέχρι να σας
αποσταλούν νέα έντυπα αιτήσεων θα επισυνάπτονται οπωσδήποτε:
- Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του λογαριασμού Τράπεζας της επιλογής
του δικαιούχου ή των ΕΛ.ΤΑ., στον οποίο θα κατατίθεται το ποσό της παροχής.
- Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή βεβαίωση απόδοσης
Α.Φ.Μ.
- Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
Στην παρούσα εγκύκλιο επισυνάπτονται :
- Υπόδειγμα απογραφικού δελτίου.
- Υπόδειγμα ενημερωτικού εντύπου για τη διαδικασία απογραφής.
Όλα τα ανωτέρω έντυπα, καθώς και την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να τα βρείτε στην
ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr.
ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), ως εντολοδόχος του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, χορηγεί στις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες τις κατωτέρω
παροχές:
- Επίδομα τρίτου παιδιού.
- Πολυτεκνικό επίδομα.
- Ισόβια σύνταξη στην πολύτεκνη μητέρα.
- Εφάπαξ παροχή ύψους 2000 € για το τρίτο παιδί και για κάθε ένα παιδί μετά το τρίτο.
- Πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες.
Στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν. 3863/2010 ο Οργανισμός θα
προχωρήσει στην αλλαγή του τρόπου πληρωμής των παροχών αυτών, τις οποίες εφεξής θα
καταβάλλει με πίστωση Τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού που θα τηρείται στα ΕΛ.ΤΑ.
Για την υλοποίηση του νέου αυτού τρόπου πληρωμής ο δικαιούχος παροχής από τις ανωτέρω
πρέπει να δηλώσει τον αριθμό λογαριασμού, που επιθυμεί να πιστώνεται με το ποσό της
παροχής, ο οποίος μπορεί να τηρείται σε Τράπεζα της επιλογής του ή στα ΕΛ.ΤΑ. Έτσι,
απαλλάσσεται από την υποχρέωση φυσικής παρουσίας του για την είσπραξη του ποσού αυτού
και απλοποιούνται πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες.
ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΔΗΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ( Απογραφή)
1. Προκειμένου ο δικαιούχος να απογραφεί και να ανοίξει λογαριασμό σε Τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ ή
να δηλώσει αυτόν που ήδη έχει, πρέπει να ελέγξει προσεκτικά τα στοιχεία του που έχουν εκτυπωθεί στο
«ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ» και εάν κάποιο από τα στοιχεία δεν συμφωνεί με το πραγματικό ή έχει
αλλάξει, παρακαλούμε, αφού διαγραφεί, να αναγραφεί το σωστό. Επίσης, θα πρέπει να
συμπληρωθούν τα πεδία στα οποία δεν αναγράφονται τα αντίστοιχα στοιχεία όπως ο Α.Φ.Μ., ο ΑΜΚΑ,
η ημερομηνία γέννησης (ημερομηνία, μήνας, έτος, π.χ. 04/08/2010).
Στο πεδίο 3 πρέπει να αναγραφεί, κατά περίπτωση, ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή
ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς/αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα ή ειδικού δελτίου υπό ανοχή
διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας.
Το απογραφικό δελτίο θα κατατεθεί στο Κατάστημα της Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ που θα επιλέξει ο
δικαιούχος από 27-12-2010 έως και 31-1-2011.
2. Κατά την κατάθεση του απογραφικού δελτίου, ο δικαιούχος θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει
μαζί του:
α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο ή ειδικό δελτίο ταυτότητας
ομογενούς/αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα, ή ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που
δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, κατά περίπτωση.
5
β) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.
Αν δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. θα πρέπει να απευθυνθεί στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται για να λάβει
βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.
γ) Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει, θα πρέπει να απευθυνθεί στο πλησιέστερο
ΚΕΠ ή στα Γραφεία ΑΜΚΑ των Ασφαλιστικών Φορέων για να του χορηγηθεί.
δ) Το βιβλιάριο της Τράπεζας (εφόσον υπάρχει).
Αν ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει ή απουσιάζει, η κατάθεση του απογραφικού δελτίου θα γίνει από
τρίτο πρόσωπο, το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει μαζί του, εκτός των ανωτέρω, πληρεξούσιο ή
πρόσφατη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
Ο λογαριασμός, στον οποίο θα κατατίθεται το ποσό της παροχής μπορεί να είναι:
- Καταθετικός Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ.
- Ατομικός ή κοινός με άλλα πρόσωπα.
Αν ο λογαριασμός είναι κοινός πρώτο όνομα θα είναι του δικαιούχου της παροχής.
3. Μετά το τέλος της απογραφής, η παροχή θα αρχίσει να καταβάλλεται με πίστωση του
λογαριασμού της Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ. που θα έχει υποδείξει ο δικαιούχος.
Μετά την έναρξη της καταβολής της παροχής, μπορεί αν θέλει ο δικαιούχος, να αλλάξει το
λογαριασμό πίστωσης και να επιλέξει κάποια άλλη Τράπεζα ή τα ΕΛ.ΤΑ. υποβάλλοντας στον
Ανταποκριτή του ΟΓΑ σχετική αίτηση με αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του
λογαριασμού που θέλει να δηλώσει ή αντίγραφο κίνησης λογαριασμού ή οποιοδήποτε άλλο
έγγραφο με τον αριθμό λογαριασμού (IBAN).
Επισημαίνεται ότι, ο δικαιούχος δεν πρέπει να κλείσει τον παλαιό λογαριασμό εάν δεν
βεβαιωθεί ότι η παροχή κατατίθεται στο νέο.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Κάθε ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ θα αποστέλλεται από τον ΟΓΑ ενημερωτικό σημείωμα με ανάλυση των
παροχών που έχουν πιστωθεί στον λογαριασμό που τηρείται σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον νέο τρόπο πληρωμής και την διαδικασία της απογραφής ο
δικαιούχος μπορεί να απευθυνθεί :
- στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ της περιοχής του
- στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Περ/κά Υποκ/ματα του ΟΓΑ
- στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www . oga . gr .
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ALPHA BANK
Τ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK-ERGASIAS A.E.
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM BANK Α.Ε.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ATTICA BANK A.T.E.
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε.
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.
PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν.Π.Ε.
FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν.Π.Ε.
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Συν.Π.Ε.
ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε.
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν.Π.Ε.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Συν.Π.Ε.
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Συν.Π.Ε.
ΕΛ.ΤΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου