ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Για την εγγραφή σας στο Σύλλογο απαιτούνται:
α) αίτηση εγγραφής (έντυπο θα βρείτε στα γραφεία του συλλόγου)
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) 15 € ετήσια συνδρομή
δ) μία (1) φωτογραφία για την έκδοση κάρτας μέλους (για τα παιδιά εκδίδεται κάρτα μέλους έως την ηλικία των 25 ετών)

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

ΝΕΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ 2013


  Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων και φορέων εκπροσώπησης τους, του προγράμματος Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε.   έτους   2013


            Σύμφωνα  με  την  αριθμ’  279/23460-22/02/2012  ΚΥΑ  καθορίζονται  νέα   κριτήρια    επιλεξιμότητας  των   τελικών δικαιούχων   και  των   φορέων εκπροσώπησης  τους,  του  προγράμματος  δωρεάν   διανομής  τροφίμων   σε  απόρους   της  ΕΕ. Η   προηγούμενη  αριθμ’ 1633/06-02-2013  έγγραφη   ενημέρωση   μας παύει   να   ισχύει.

1. Τελικοί δικαιούχοι (ή δικαιούχοι) του προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων ορίζονται αποκλειστικά  άποροι που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
2. Ως άποροι, κατά την έννοια της παρούσης, θεωρούνται:
Α. Τα άτομα και οι οικογένειες, που πληρούν το κριτήριο επιλεξιμότητας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4, παρ. Α της παρούσης (κατηγορία: άπορα άτομα, άπορες   οικογένειες).
Β. Παιδιά και ενήλικες που διαμένουν σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες  δευτεροβάθμιας κοινωνικής φροντίδας (φιλοξενία ή  κλειστή φροντίδα), για τους οποίους θεωρείται κατά  τεκμήριο ότι πληρούν το κριτήριο επιλεξιμότητας (κατηγορία: σιτιζόμενα άτομα).
Γ. Οι σιτιζόμενοι σε οργανωμένα συσσίτια απόρων (συσσίτια δήμων, ενοριών, κ.α.), που πληρούν το κριτήριο  επιλεξιμότητας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4, παρ.  Α της παρούσης (κατηγορία: σιτιζόμενα άτομα).
3. Ως φορείς εκπροσώπησης, που μεσολαβούν για  την δωρεάν διανομή των προϊόντων στους τελικούς  δικαιούχους, θεωρούνται οι φορείς παροχής υπηρεσιών φιλανθρωπικού, μη κερδοσκοπικού, χαρακτήρα (π.χ. δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ιερές Μητροπόλειςκ.α.), όπως αυτοί ορίζονται αναλυτικότερα στο άρθρο 4, παρ. Β. της παρούσης. Η διανομή των τροφίμων στους τελικούς δικαιούχους μπορεί να γίνει είτε με τη μορφή  του συσκευασμένου τροφίμου, όπως αυτό θα παραδοθεί  στους φορείς εκπροσώπησης είτε με τη μορφή συσσιτίου που παρέχει ο φορέας εκπροσώπησης.
4. Ως μέλη της οικογένειας, θεωρούνται ο σύζυγος και η σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα αυτών, όπως  αυτά ορίζονται στο άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας   Εισοδήματος.
5. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή  φορολογούμενο   με ειδικό τρόπο. Από τον υπολογισμό του ως άνω εισοδήματος εξαιρείται η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη    διαβίωσης για κάθε άτομο ή οικογένεια, όπως αυτή  ορίζεται εκάστοτε στη φορολογική νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ  4
 Κριτήρια επιλεξιμότητας
Α. Κριτήριο επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων.  Το κριτήριο επιλεξιμότητας για τους απόρους διαμορφώνεται βάσει οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων   και είναι:
1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι
και 7.200 €.
2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα,
ως ακολούθως:
I. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος   ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι  και 10.700 €.
II. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και  δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.
III. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη):μέχρι και 14.400 €.
IV. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και  τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €.
V. Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3,  το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.
3. Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία  67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται  κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα  ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία  67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται  άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά το διάστημα από 1ης Απριλίου έως 15ης Μαΐου 

1. Αίτηση – Δήλωση (δίνεται από τον Σύλλογο) με πλήρη τα στοιχεία, καθώς και να αναγράφονται τα ΑΦΜ και των δύο συζύγων, με επικυρωμένη την υπογραφή
2. Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούντος
3. Επικυρωμένη διαμονής σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών)

Μετά την ανακοίνωση των Κριτηρίων Επιλεξιμότητας για τα Δωρεάν Τρόφιμα, κοινή διαπίστωση όλων είναι τα χαμηλά ποσά. H ΠΕΣΠΟ3Τ  θα επικοινωνήσει με τους αρμόδιους στο υπουργείο για εξηγήσεις και οι απαντήσεις που τυχόν δοθούν, θα συζητηθούν το Σάββατο 9/3/2013 στη Γενική Συνέλευση Συλλόγων στην Αθήνα όπου θα παραβρεθεί και ο Σύλλογός μας.
Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ενημερωθείτε άμεσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου