ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Για την εγγραφή σας στο Σύλλογο απαιτούνται:
α) αίτηση εγγραφής (έντυπο θα βρείτε στα γραφεία του συλλόγου)
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) 15 € ετήσια συνδρομή
δ) μία (1) φωτογραφία για την έκδοση κάρτας μέλους (για τα παιδιά εκδίδεται κάρτα μέλους έως την ηλικία των 25 ετών)

Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

3Η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΡΥΖΙ

Για να γνωρίζουμε τι λέμε, ακολουθεί η 3η επαναπροκήρυξη για το ρύζι.Έχει καταλήξει σήριαλ κακής ποιότητος και πλήρους αδιαφορίας και αξιοπρέπειας.
 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΔΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ             ΑΘΗΝΑ    02-04-2014
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
TM.: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Tαχ. δ/νση.: Μενάνδρου22, Τ.Κ. 105 52,
ΑΘΗΝΑ
Πληρ.: Χριστίνα Διαμαντάκη
ΤΗΛ: 210-212 5227
F.A.X: 210-5241841
e-mail:me22u006@minagric.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3428/Χ../2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την «Ανάθεση υπηρεσιών υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Δωρεάν διανομής Ρυζιούν Parboiled  σε απόρους της Χώρας», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.900.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Διεύθυνση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών– Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών), Μετά από την υπ ’ αριθ. 33/1752/07-01-2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων«Δωρεάν διανομή ρυζιού σε απόρους της Χώρας– Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής».

                          ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την «Ανάθεση υπηρεσιών υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Δωρεάν διανομής Ρυζιού Parboiled  σε απόρους της Χώρας», όπως αναλυτικά Περιγράφεται στα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I, ΙΙ και ΙΙΙ  «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής, μετά από την υπ’ αριθμ. 960/43571/02-04-2014 Απόφαση.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ_ΗΣ),μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος,ύστερα από προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο και την ανάρτηση της στο site του ΥΠΑΑΤ.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ_ΗΣ),μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος,ύστερα από προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο και την ανάρτηση της στο site του ΥΠΑΑΤ.

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΡΟΣΦΟΡΩ Ν
 06-05 -2014

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΡΟΣΦΟΡΩ Ν
12- 05 -2014 ΗΜΕΡΑ Δ ΕΥΤΕΡΑΚΑΙ ΩΡΑ 17:00

ΆΡΘΡΟ 2 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η ανάθεση των υπηρεσιών αφορά στην προμήθεια ρυζιού Ρarboiled (που έχει παραχθεί στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε) με ποιοτικές προδιαγραφές τυποποίηση, συσκευασία και σήμανση αυτών, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας και στη μεταφορά και διανομή του στους τόπους των δικαιούχων Φορέων εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ.. 33/1752/07-01-2013 Κ.Υ.Α.
Προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα, η Χώρα έχει χωριστεί σε τρεις ζώνες, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου της Δωρεάν Διανομής ρυζιού Ρarboiled για μία, δύο ή/και τις τρεις ζώνες.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανωτέρω έργου, ανέρχεται στο ποσό 3.900.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη με το ΦΠΑ για την πρώτη (Α΄) ζώνη είναι 1.419.600,00 € (Χωρίς ΦΠΑ 1.154.146,34), για τη δεύτερη (Β΄) ζώνη 1.244.100,00 € (Χωρίς ΦΠΑ 1.011463,41) και για την τρίτη (Γ΄) ζώνη 1.236.300,00 € (Χωρίς ΦΠΑ 1.005.121,95).
……………………………..
Η τεχνική προσφορά περιλαμβάνει τα εξής:
…….
γ. Δεσμεύεται για την ολοκλήρωση της διανομής του προϊόντος στους δικαιούχους του προγράμματος μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
…….
ΑΡΘΡΟ 11 –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στους δικαιούχους Φορείς εκπροσώπησης ρύζι parboiled, ποσότητας ίσης με την αναφερόμενη στην προσφορά του, το οποίο θα πληροί τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα 1 της παρούσας ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η διανομή του ρυζιού στους δικαιούχους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου