ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Για την εγγραφή σας στο Σύλλογο απαιτούνται:
α) αίτηση εγγραφής (έντυπο θα βρείτε στα γραφεία του συλλόγου)
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) 15 € ετήσια συνδρομή
δ) μία (1) φωτογραφία για την έκδοση κάρτας μέλους (για τα παιδιά εκδίδεται κάρτα μέλους έως την ηλικία των 25 ετών)

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2013. Τροποποίηση της υπ’αρίθμ. 1538/131572/29-10-2013 απόφασης κατανομής τροφίμων στους δικαιούχους της δωρεάν διανομής τροφίμων. (Πρόγραμμα Ε.Ε. έτους 2013).Ορθή Επανάληψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ Π.Α.Π. ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Π.Α.Π. ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»
β. Του Π.Δ. 402/88 «Οργανισμός του Υπ. Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 385/94.
2. Την αριθμ. 394555/23-10-00 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, ανάθεσης άσκησης
αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας (ΦΕΚ/
1324/Β/2000)
3. Τα άρθρα 13–29 του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α) «σύσταση Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.», όπως
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/99 (ΦΕΚ 154/Α)
και το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α)
4. Την υπ’ αριθμ. 416769/23-11-2001 (ΦΕΚ Β 1608) Κοινής Υπουργικής Απόφασης
«Ανάθεση στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως εντολοδόχο του Ελληνικού Δημοσίου του
έργου της αγοραστικής Παρέμβασης και ορισμός αυτού ως αρμοδίου για την
άσκηση των συναφών αρμοδιοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
301854/16-09-2005 (ΦΕΚ Β 1332/21-09-2005)
5. Την αριθ. 227200/2002 (ΦΕΚ 215/Β) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «περί
αρμοδιοτήτων των Δ/νσεων του Υπουργείου Γεωργίας μετά την κατάργηση της
ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ»
6. Τον Καν. 1234/2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των
γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα
(Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7. Τον Καν. 807/2010 της Επιτροπής περί λεπτομερών κανόνων για τη χορήγηση
τροφίμων προερχόμενων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της
Ένωσης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8. Τον Καν (ΕΕ) 1020/2012 της Επιτροπής σχετικά με την έγκριση σχεδίου
κατανομής στα κράτη μέλη, των πόρων που θα καταλογιστούν στο οικονομικό
έτος 2013 για τη χορήγηση τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους
απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετικά με παρέκκλιση από ορισμένες
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010»
9. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), περί της «Νέας Αρχιτεκτονικής της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα Καλλικράτης»
10. Την αριθ. 258/31644/13-03-2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του προγράμματος δωρεάν
διανομής ζυμαρικών, ρυζιού ελαιολάδου σε άπορους της χώρας βάσει
προγράμματος της Ε.Ε. έτους 2013» (Β΄ 584).
11.Την αριθ. 455/22800/21-02-2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του προγράμματος δωρεάν
διανομής τυριών ΠΟΠ σε άπορους της χώρας βάσει προγράμματος της Ε.Ε. έτους
2013» (Β΄ 473).
12. Το Ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την
εφαρμογήν της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς
Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων (Α΄
280)».
13.Την αριθ. 587/47651/16-04-2013 διακήρυξη για την διενέργεια Διεθνούς ανοικτού
διαγωνισμού για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του κοινοτικού προγράμματος
2013 δωρεάν διανομής ζυμαρικών στους απόρους της χώρας (έτος
προϋπολογισμού 2013),
14.Την αριθ. 2270/47354/16-04-2013 διακήρυξη για την διενέργεια Διεθνούς
ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του κοινοτικού
προγράμματος 2013 δωρεάν διανομής εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου στους
απόρους της χώρας (έτος προϋπολογισμού 2013),
15.Την αριθ. 974/44179/09-04-2013 διακήρυξη για την διενέργεια Διεθνούς ανοικτού
διαγωνισμού για την ανάδειξη φορέα ή φορέων εκτέλεσης του κοινοτικού
προγράμματος 2013 δωρεάν διανομής τυριού γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ (έτος
προϋπολογισμού 2013),
16.Την αριθ. 975/44181/09-04-2013 διακήρυξη για την διενέργεια Διεθνούς ανοικτού
διαγωνισμού για την ανάδειξη φορέα ή φορέων εκτέλεσης του κοινοτικού
προγράμματος 2013 δωρεάν διανομής τυριού κασέρι ΠΟΠ (έτος προϋπολογισμού
2013),
17.Την αριθ. 976/44183/09-04-2013 διακήρυξη για την διενέργεια Διεθνούς ανοικτού
διαγωνισμού για την ανάδειξη φορέα ή φορέων εκτέλεσης του κοινοτικού
προγράμματος 2013 δωρεάν διανομής τυριού κεφαλογραβιέρα ΠΟΠ (έτος
προϋπολογισμού 2013),
18.Την αριθ. 973/44173/09-04-2013 διακήρυξη για την διενέργεια Διεθνούς ανοικτού
διαγωνισμού για την ανάδειξη φορέα ή φορέων εκτέλεσης του κοινοτικού
προγράμματος 2013 δωρεάν διανομής τυριού φέτα ΠΟΠ (έτος προϋπολογισμού
2013),
19.Την υπ’ αριθ. 279/23460/22-02-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών,
Εσωτερικών, και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Καθορισμός κριτηρίων
επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων και φορέων εκπροσώπησης τους, του
προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε.» (Β΄ 414)
20.Την υπ΄ αριθ. 132537/21-04-11 (ΦΕΚ 684/β’/28-04-11) Κ.Υ.Α., των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, «Έγκριση Κανονισμού Οργανωτικής
Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και Έγκριση
τροποποίησης του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του (ΟΠΕΚΕΠΕ)-
Ν.Π.Ι.Δ.»
21.Την υπ΄ αριθ. 3326/27-9-2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για την κατακύρωση του έργου Δωρεάν Διανομής ζυμαρικών στους
απόρους της χώρας, Πρόγραμμα Ε.Ε. 2013, στην εταιρεία EURIMAC A.E. για τη
Ζώνη 1 και στην εταιρεία ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Τ. για τις Ζώνες 2 και 3.
22.Την υπ΄ αριθ. 5016/113317/20-9-2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κατακύρωση του έργου Δωρεάν Διανομής
εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου στους απόρους της χώρας, Πρόγραμμα Ε.Ε.
2013, στην εταιρεία NUTRIA A.E. για τις Ζώνες 1, 2 και 3.
23.Την υπ΄ αριθ. 500/113536/20-9-2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κατακύρωση του έργου Δωρεάν Διανομής
τυριού γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ στους απόρους της χώρας, Πρόγραμμα Ε.Ε. 2013,
στην εταιρεία NUTRIA A.E. για τη Ζώνη 1 και στην Ένωση εταιρειών EURICOM
HELLAS Α.Ε. & ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. για τη Ζώνη 2.
24.Την υπ΄ αριθ. 501/113543/20-9-2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κατακύρωση του έργου Δωρεάν Διανομής
τυριού κασέρι ΠΟΠ στους απόρους της χώρας, Πρόγραμμα Ε.Ε. 2013, στην
εταιρεία NUTRIA A.E. για τις Ζώνες 1 και 3.
25.Την υπ΄ αριθ. 502/113547/20-9-2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κατακύρωση του έργου Δωρεάν Διανομής
τυριού κεφαλογραβιέρα ΠΟΠ στους απόρους της χώρας, Πρόγραμμα Ε.Ε. 2013,
στην εταιρεία ΜΙΝΕΡΒΑ A.E. για τις Ζώνες 2 και 3.
26.Την υπ΄ αριθ. 2398/116259/27-9-2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κατακύρωση του έργου Δωρεάν Διανομής
τυριού φέτα ΠΟΠ στους απόρους της χώρας, Πρόγραμμα Ε.Ε. 2013, στην
εταιρεία ΧΩΤΟΣ A.Β.E.Ε. για τη Ζώνη 1, στην εταιρεία ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΥΤΡΑΣ &
ΥΙΟΙ Ο.Ε. για τη Ζώνη 2 και στον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ για τη Ζώνη 3.
27.Τις σχετικές υπογραφείσες συμβάσεις μεταξύ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και των αναδόχων
εταιρειών
28.Την αριθμ. 1538/131572/29-10-2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά την κατανομή στους δικαιούχους της
δωρεάν διανομής τροφίμων στα πλαίσια του προγράμματος 2013.
29.Τη σχετική εισήγηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που βασίστηκε στα αποτελέσματα της
διασταύρωσης των οικονομικών στοιχείων των δικαιούχων από την Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και σε
αντίστοιχα έγγραφα των αρμόδιων Δ/νσεων Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής των
Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και στο ότι εκ παραδρομής δεν περιελήφθησαν
στους τελικούς πίνακες κατανομής ορισμένοι δικαιούχοι λόγω προβλήματος στην
εφαρμογή και σφάλματος στην καταχώρηση ορισμένων στοιχείων τους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την τροποποίηση της υπ’αρίθμ. 1538/131572/29-10-2013 απόφασης κατανομής
τροφίμων στους δικαιούχους της δωρεάν διανομής τροφίμων ως εξής:

Α. ΔΙΑΝΟΜΗ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ

 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
Διανέμονται στους δικαιούχους απόρους της χώρας, βάσει του προγράμματος της
Ε.Ε. Δωρεάν διανομή τροφίμων έτους 2013, μέσω των φορέων δικαιούχων του
Παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης, οι κάτωθι ποσότητες:

Ζώνη 2: 1.260.000 κιλά ζυμαρικών
1.στα άπορα άτομα διανέμονται 6 (έξι) κιλά ανά άτομο (σύνολο 237.912 κιλά)
2.στις οικογένειες διανέμονται ανάλογα με τα μέλη των οικογενειών (σύνολο
1.022.088 κιλά), ως εξής:

16 (δεκαέξι) κιλά ανά οικογένεια με 2 μέλη
20 (είκοσι) κιλά ανά οικογένεια με 3 μέλη
25 (είκοσι πέντε) κιλά ανά οικογένεια με 4 μέλη
30 (τριάντα) κιλά ανά οικογένεια με 5 μέλη 

Σε κάθε περίπτωση το σύνολο της διανεμηθείσας ποσότητας ζυμαρικών τη Ζώνη
2 δε θα είναι λιγότερο από 1.260.000 κιλά.


Β. ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
Διανέμονται στους δικαιούχους απόρους της χώρας, βάσει του προγράμματος της
Ε.Ε. Δωρεάν διανομή τροφίμων έτους 2013, μέσω των φορέων δικαιούχων του
Παραρτήματος ΙI της παρούσας απόφασης, οι κάτωθι ποσότητες:

Ζώνη 2: 505.777 λίτρα εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου
1. στα άπορα άτομα διανέμονται 3 (τρία) λίτρα ανά άτομο. (σύνολο 119.574 λίτρα)
2.στις οικογένειες διανέμονται ανάλογα με τα μέλη των οικογενειών, (σύνολο
386.203 λίτρα), ως εξής :

 6 (έξι) λίτρα ανά οικογένεια με 2 μέλη
 8 (οκτώ) λίτρα ανά οικογένεια με 3 μέλη
 9 (εννέα) λίτρα ανά οικογένεια με 4 μέλη 
12 (δώδεκα) λίτρα ανά οικογένεια με 5 μέλη
Σε κάθε περίπτωση το σύνολο της διανεμηθείσας ποσότητας εξαιρετικά παρθένου
ελαιολάδου στη Ζώνη 2 δε θα είναι λιγότερο από 505.777 λίτρα.


Γ. ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΥΡΙΩΝ
Η ακρίβεια του καθαρού βάρους της συσκευασίας των τυριών ΠΟΠ είναιι δύσκολο να
τηρηθεί επακριβώς. Έχοντας υπόψη την διευκρίνιση που είχε δοθεί από την αρμόδια
Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ για τη δυνατότητα διακυμάνσεων μόνο προς τα πάνω μέχρι
ποσοστό 10%, ελήφθη υπόψη μέσος όρος καθαρού βάρους συσκευασίας 520
γραμμάρια, και ως εκ τούτου ο αριθμός των συσκευασιών τυριών ΠΟΠ διαφέρει από
τον αριθμό που υπολογίστηκε στα πλαίσια της Υπουργικής απόφασης κατανομής με
αριθ. 1538/131572/29-10-2013.


 ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΠ
Διανέμονται στους δικαιούχους απόρους της χώρας, βάσει του προγράμματος της
Ε.Ε. Δωρεάν διανομή τροφίμων έτους 2013, μέσω των φορέων δικαιούχων του
Παραρτήματος ΙII της παρούσας απόφασης, οι κάτωθι ποσότητες:

Ζώνη 2: 85.350 κιλά τυρί γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ
1.στα άπορα άτομα (περιλαμβάνονται σιτιζόμενα άτομα/μονάδες φιλοξενίας)
διανέμεται 1 (ένα) πακέτο ανά άτομο. (σύνολο 39.858 πακέτα)
2.στις οικογένειες διανέμονται ανάλογα με τα μέλη τους, (σύνολο 124.266 πακέτα)
ως εξής : 

2 (δύο) πακέτα ανά οικογένεια με 2 μέλη
3 (τρία) πακέτα ανά οικογένεια με 3 μέλη
3 (τρία) πακέτα ανά οικογένεια με 4 μέλη 
3 (τρία) πακέτα ανά οικογένεια με 5 μέλη
 Η εναπομείνασα ποσότητα θα κατανεμηθεί με νέα Υπουργική Απόφαση κατανομής,
ώστε το σύνολο της διανεμηθείσας ποσότητας τυριού γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ στη

Ζώνη 1 δε θα είναι λιγότερο από 97.500 κιλά και στη Ζώνη 2 δε θα είναι λιγότερο
από 85.350 κιλά.


ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ
Διανέμονται στους δικαιούχους απόρους της χώρας, βάσει του προγράμματος της
Ε.Ε. Δωρεάν διανομή τροφίμων έτους 2013, μέσω των φορέων δικαιούχων του
Παραρτήματος V της παρούσας απόφασης, οι κάτωθι ποσότητες:
α. Ζώνη 2: 128.786 κιλά τυρί κεφαλογραβιέρα ΠΟΠ
1. στα άπορα άτομα (περιλαμβάνονται σιτιζόμενα άτομα/μονάδες φιλοξενίας)
διανέμεται 1 (ένα) πακέτο ανά άτομο. (σύνολο 39.858 πακέτα)
2.στις οικογένειες διανέμονται ανάλογα με τα μέλη τους, (σύνολο 207.805 πακέτα)
ως εξής : 

2 (δύο) πακέτα ανά οικογένεια με 2 μέλη 
4 (τέσσερα) πακέτα ανά οικογένεια με 3 μέλη 
6 (έξι) πακέτα ανά οικογένεια με 4 μέλη
8 (οκτώ) πακέτα ανά οικογένεια με 5 μέλη

ΦΕΤΑ ΠΟΠ
Διανέμονται στους δικαιούχους απόρους της χώρας, βάσει του προγράμματος της
Ε.Ε. Δωρεάν διανομή τροφίμων έτους 2013, μέσω των φορέων δικαιούχων του
Παραρτήματος VI της παρούσας απόφασης, οι κάτωθι ποσότητες:

Ζώνη 2: 194.515 κιλά τυρί φέτα ΠΟΠ
1 στα άπορα άτομα (περιλαμβάνονται σιτιζόμενα άτομα/μονάδες φιλοξενίας)
διανέμονται 2 (δύο) πακέτα ανά άτομο. (σύνολο 79.716 πακέτα)
2.στις οικογένειες διανέμονται ανάλογα με τα μέλη τους, (σύνολο 294.350 πακέτα)
ως εξής :

4 (τέσσερα) πακέτα ανά οικογένεια με 2 μέλη 
6 (έξι) πακέτα ανά οικογένεια με 3 μέλη 
8 (οκτώ) πακέτα ανά οικογένεια με 4 μέλη 
9 (εννέα) πακέτα ανά οικογένεια με 5 μέλη
Η εναπομείνασα ποσότητα θα κατανεμηθεί με νέα Υπουργική Απόφαση
κατανομής, ώστε το το σύνολο της διανεμηθείσας ποσότητας τυριού φέτα ΠΟΠ
στη Ζώνη 1 δε θα είναι λιγότερο από 202.000 κιλά, στη Ζώνη 2 δε θα είναι
λιγότερο από 194.515 κιλά και στη Ζώνη 3 δε θα είναι λιγότερο από 193.100
κιλά.
Η τυχόν εναπομείνασα ποσότητα από την προβλεπόμενη συνολική κατανομή,
λόγω άρνησης παραλαβής μέρους ή ολόκληρης της ποσότητας από μέρους των
δικαιούχων ή λόγω μείωσης του αριθμού των δικαιούχων ανά φορέα κατά το
χρόνο παράδοσης των προβλεπόμενων ποσοτήτων τροφίμων, γνωστοποιείται
στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από τις κατά τόπους επιτροπές παράδοσης-παραλαβής και
συμπεριλαμβανομένης και της ποσότητας που τυχόν θα προκύψει από την
ανωτέρω κατανομή, διαβιβάζεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πρόταση αναδιανομής των ποσοτήτων
προκειμένου να εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση κατανομής.
Οι ανάδοχες εταιρείες EURIMAC A.E., ΜΕΛΙΣΣΑ-ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ, NUTRIA A.E.,
Ένωση εταιρειών EURICOM HELLAS Α.Ε. & ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.,
ΜΙΝΕΡΒΑ A.E., ΧΩΤΟΣ A.Β.E.Ε., ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΥΤΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε., ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ καλούνται να προβούν στην
υλοποίηση του προγράμματος και την ολοκλήρωση της διανομής των τροφίμων
στους δικαιούχους έως την 31η Δεκεμβρίου 2013.

                                                                            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤIΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
                                                                                                  ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
                                                                                       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου