ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Για την εγγραφή σας στο Σύλλογο απαιτούνται:
α) αίτηση εγγραφής (έντυπο θα βρείτε στα γραφεία του συλλόγου)
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) 15 € ετήσια συνδρομή
δ) μία (1) φωτογραφία για την έκδοση κάρτας μέλους (για τα παιδιά εκδίδεται κάρτα μέλους έως την ηλικία των 25 ετών)

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΣΠΟ3Τ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΑΠΟ ΣΥΡΙΖΑ‏ ΣΤΙΣ 29/11/2012


ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ  ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ 
 για την αντίστοιχη πρόταση νόμου που προτίθεται να καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ και αφορά τον χαρακτηρισμό των οικογενειών με τρία τέκνα ως πολυτέκνους.

Αξιότιμοι(ες) κύριοι(ες)

Η πρότασή μας είναι η  τροποποίηση του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944  το οποίο τροποποιήθηκε από τον ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α΄),που τροποποιήθηκε με άρθρο 6 ν.3454/2006 ΦΕΚ 75Α΄ ως εξής: "Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς  που απέκτησαν τρία τουλάχιστον τέκνα από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στους γονείς αυτούς συνυπολογίζονται και οι γονείς με τρία τέκνα, οι οποίοι κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου έχουν τρία τέκνα ζώντα ανεξαρτήτου ηλικίας. Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του παρόντος, τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα. Ομοίως και τα τέκνα τρία και άνω που συνυπήρξαν μαζί έστω και για μια ημέρα απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα.
Όσον αφορά την ισόβια σύνταξη, παράγραφο 4 του άρθρου 63 του ν.1892/1990, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, θα εξετασθεί μετά από 2 έτη και με πλεονασματικό προϋπολογισμό. ΄΄
 Για τις διατάξεις του παρόντος συμπλήρωση ηλικίας θεωρείται η 31 Δεκεμβρίου τους έτους αναφοράς. Από την ψήφιση του παρόντος και εντός ενός έτους με μέριμνα των συλλόγων τριτέκνων και πολυτέκνων θα ενταχθούν τα μέλη των συλλόγων τριτέκνων στους συλλόγους  πολυτέκνων. ΄΄


Η Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας

Γαρυφαλλιά Παπαδοπούλου                        Σταύρος Πουρτουλίδης

Ως εναλλακτική πρόταση προτείνουμε την ακόλουθη:

΄΄…. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς  που απέκτησαν τρία τουλάχιστον τέκνα από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στους γονείς αυτούς συνυπολογίζονται και οι γονείς με τρία τέκνα, οι οποίοι κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου έχουν τρία τέκνα ζώντα που το ένα τουλάχιστον είναι κάτω των 25 ή 23 ετών. Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του παρόντος, τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα. Ομοίως και τα τέκνα τρία και άνω που συνυπήρξαν μαζί έστω και για μια ημέρα απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα. Στην περίπτωση που έχει λυθεί ο γάμος πολύτεκνοι θεωρούνται και οι δύο γονείς, ανεξαρτήτως της επιμέλειας και μέριμνας, εφ΄ όσον συμβάλουν στην ανατροφή και των τριών τέκνων αμφότεροι.
 Όσον αφορά την ισόβια σύνταξη, να εξετασθεί μετά από 2 έτη και με πλεονασματικό προϋπολογισμό. ΄΄
 Για τις διατάξεις του παρόντος συμπλήρωση ηλικίας θεωρείται η 31 Δεκεμβρίου τους έτους αναφοράς. Από την ψήφιση του παρόντος και εντός ενός έτους με μέριμνα των συλλόγων τριτέκνων και πολυτέκνων θα ενταχθούν τα μέλη των συλλόγων τριτέκνων στους συλλόγους  πολυτέκνων. ΄΄

Πέραν των ανωτέρω και ορισμένες επισημάνσεις μας για ητν αιτιολογική έκθεση αλλά και να σχηματίσετε πληρέστερη εικόνα για το δίκαιο του αγώνα μας αλλά ότι είναι υλοποιήσιμες οι προτάσεις μας:
-Κατά την άποψή μας η βασική ιδέα υποστήριξης της προτάσεως να είναι το δημογραφικό πρόβλημα και οι συνέπειές του που ήδη τις βιώνουμε κατά τον πιο επώδυνο τρόπο. Αυτές οι συνέπειες μέρα με την ημέρα θα χειροτερεύουν καθότι τα όποια μέτρα έχουν ληφθεί και λαμβάνονται για το ασφαλιστικό,συνταξιοδοτικό σύστημα δεν θα είναι αποτελεσματικά. Ομοίως οι επιπτώσεις στο εργασιακό  θα είναι ανάλογες. Είναι απλή αριθμητική. Τους σημερινούς εργαζόμενους ηλικιών 15 έως 65 ετών μετά από 10-15 χρόνια ποιοί εργαζόμενοι θα συνεισφέρουν όταν το ποσοστό παιδιών ηλικιών 0-14 ετών είναι κοντά στο 18-20% του πληθυσμού ενώ το ποσοστό ηλικιών άνω των 65 ετών είναι 24% που κάθε 3-5 χρόνια αυξάνεται τουλάχιστον κατά μία μονάδα ενώ αντίστοιχα ελαττώνεται για τα παιδιά κατά μισή μονάδα;
-Επίσης 2ο μειονέκτημα είναι ότι η κοινωνία μας όλο και περισσότερο είναι γηρασμένη. όταν ο δείκτης γήρανσης (Αναλογία του γεροντικού πληθυσμού (ηλικίας 65 ετών και άνω) προς τον ηλικιακά νεότερο (0 - 14 ετών) να έχει αναρριχηθεί στο 134 και ο δείκτης εξάρτησης( Η αναλογία του μη οικονομικά ενεργού πληθυσμού (ηλικίας 0 - 14 και 65 ετών και άνω) προς τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό (15 - 64 ετών) να έχει ξεπεράσει το 51.Πηγή: Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας ΕΛΣΤΑΤ.
-Οι μέχρι σήμερα νόμοι που θεσμοθέτησαν ορισμένες παροχές-δράσεις είχαν ως βασικό σκοπό την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και στόχο τουλάχιστον την ανάκαμψη του δείκτη γονιμότητας. Βεβαίως δεν είχαν το ποθητό αποτέλεσμα σε ικανοποιητικό βαθμό λόγω κυρίως των παλινωδιών και ατολμίας των εκάστοτε κυβερνήσεων που τις περισσότερες φορές ενεργούσαν έχοντας υπόψη την εκλογική πελατεία και όχι την πλήρη και σωστή υλοποίηση του ομόφωνου πορίσματος της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων(1993) αλλά και προτάσεων έγκριτων επιστημόνων και φορέων που ασχολούνται χρόνια με το δημογραφικό πρόβλημα( Ακαδημία Αθηνών,ΕΚΚΕ,ΙΔΗΜ).
-Μία ακόμη επισήμανση;Στην προηγούμενη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ των λόγων που απορρίφθηκε και δεν έγινε ψηφοφορία ήταν ότι δεν είχε κατατεθεί έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου. Παρακαλούμε να ληφθεί μέριμνα διότι είναι τυπικό κώλυμα εκ του Συντάγματος(περιορισμοί της παραγράφου 3 του άρθρου 73 του Συντάγματος).
-Σύμφωνα με δικές μας εκτιμήσεις δεν υπάρχει ουσιαστικό οικονομικό κόστος. Διότι οι παροχές οικονομικού χαρακτήρα: ισόβια σύνταξη και πολυτεκνικό επίδομα ήδη με τον ν. 4093/2012 υποπαράγραφ. ΙΑ2, ουσιαστικά καταργούνται για  το σχεδόν  50% των δικαιούχων, από 1-1-2013.Είναι μια ντροπή για την Βουλή μας τέτοια απόφαση. πέραν του ότι είναι και αντισυνταγματική η διάταξη καθότι εισάγει άνιση αντιμετώπιση(άρθρο 4) μεταξύ ομοίων.
-Ίσως υπάρξει κάποια έμμεση όμως οικονομική επιβάρυνση μικρού όμως κόστους΄,όχι στο Κράοτς αλλά δε φορείς, από την εφαρμογή των μειωμένων εισιτηρίων στα τραίνα και ΚΤΕΛ καθώς και μειωμένων δημοτικών τελών, που όμως η εφαρμογή τους έχει δυνητικό χαρακτήρα. Που σημαίνει ότι όποιο ΚΤΕΛ έχει την δυνατότητα, αποφασίζει θετικά.Ομοίως και όποιος δήμος έχει την δυνατότητα λαμβάνει όμοια απόφαση. Αυτό είναι αληθές διότι ήδη αρκετοί δήμοι(Αθηνών ,Μελισσίων, Αχαρνών, Καλαμάτας, Χανίων, Καλλιθέας,Χαλανδρίου κ.α),η ΕΥΔΑΠ,που αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα για δημογραφικούς λόγους στηρίζουν τους συλλόγους τριτέκνων και ας είναι στα όρια της νομιμότητας. Το ίδιο έχουν πράξει και ορισμένα ΚΤΕΛ(Καρδίτσας,Πρέβεζας,Αρκαδίας, Αχαϊας, Τρικάλων, Θεσσαλονίκης σε μια διαδρομή).Οι δε δήμοι και ΚΤΕΛ που δεν έχουν αποφασίσει επικαλούνται το επιχείρημα ότι οι τρίτεκνοι δεν αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις.
Επομένως οι προτάσεις μας βασίζονται σε ρεαλιστικούς σκοπούς και στοχεύουν να αντιμετωπίσουν το δημογραφικό πρόβλημα εάν ακολουθηθούν με συνέπεια και επιμονή.

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφόρηση-παροχή στοιχείων.
Θα παρακαλούσαμε να κληθούν τουλάχιστον τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΣΠΟ3Τ κατά την συζήτηση που θα γίνει τόσο στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής όσο και στην συζήτηση στην Ολομέλεια.


                                                                                                          
Η Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας

Γαρυφαλλιά Παπαδοπούλου                        Σταύρος Πουρτουλίδης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου